نمایشگر دسته ای مطالب

کمربند ایمنی

سازمان بهداشت جهانی در طبقه بنی عوامل خط اصلی حمل و نقل جاده ای ،بستن کمربند ایمنی رو از عوامل اصلی موثر برکاهش شدت سوانح رانندگی می داند

این مستند در خصوص استفاده از کمربند ایمنی در هنگام رانندگی تهیه شد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: لیلا مورائیان

گزارشگر: قاسم کریم پور

تاریخ تولید: 1399