نمایشگر دسته ای مطالب

کتاب

 

میان برنامه ای در خصوص فرهنگ کتاب و کتاب خوانی است.در خانواده ای که والدین آن به کتاب خوانی روی می آورند و علاقمند هستند،قطعا فرزندان هم الگوپذیری می کنند و این رفتار خوب و پسندیده را آموزش می بینند. کودکان می بینند.کودکان عمل می کنند.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :اکرم تاجمیر

 

مدت برنامه:1:23 دقیقه

تاریخ تولید: 1397