نمایشگر دسته ای مطالب

کاشانه مهر

برنامه ای است از گروه اجتماعی خانواده صدای مرکز آبادان

این برنامه ماهی یکبار از صدای مرکز نتن می کز استانی برروی آآبادان پخش می شود.برنامه ای است که هر ماه از یک صدای مررود.

موضوع این قسمت از کاشانه مهر فضای مجازی و تاثیری که برروابط همسران دارد.

بخش کارشناس برنامه از مهمترین بخش های این برنامه است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:لیدا مورائیان

گوینده:لیدا مورائیان

گزارشگر:حسین محمدی نژاد

تاریخ تولید: 1397