لیست انتخاب شده دیگر وجود ندارد.

پاسخنامه

پاسخنامه


نام و نام خانوادگی:............................

شماره تماس:...................................

ردیف الف ب ج د
1        
2        
3        
4        
5        

 

 

خواهشمند است پس از تکمیل پاسخنامه آن را به آدرس

abadan.irib.ir ارسال نمائید.