نمایشگر دسته ای مطالب

هزینه نه گفتن در مقابل مصرف مواد مخدر

در این برنامه به مهارت نه گفتن جوانان در مقابل مصرف مواد مخدر پرداخته شده است .

این برنامه شامل آنونس / ترانه / گزارش/ بخش فرصتی دیگر/ و بخش کارشناسی است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده : اکرم تاجمیر

گوینده : هادی صالحی

گزارشگر : محمود رزمه

 

تاریخ تولید: 94