نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش : پر خرج

زنی که بسیار پرخرج است و خرج های اضافی را به هزینه های زندگی خود تحمیل می کند ، پس از اتفاقی در میابد که بایستی به این وضعیت خاطمه دهد و صرفه جویی را مبنای زندگی خود قرار دهد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : فرزانه دمی زاده

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : سهیلا رهگشای مجید طالبی ثنا آخوندی هادی صابر

صدا بردار : عقیل محسناوی

کارگزدان : عبدالرضا سواعدی 

تاریخ تولید: 1395