نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش ( رهایی)

سیروس که  به دلیل طمع کردن در محل کار خود دست به جعل اسناد و مدارک زده و به زندان میافتد وپس ازآزادی توبه کرده وبه خود قول میدهد که راه راست را طی کند،برادرش مرتضیکه به او شک دارد با ترفندی او را امتحان میکند و متوجه میشود که این بار سیروس پاک و بی آلایش شده است به او کمک میکند که زندگی جدیدی را باز کند

Loading the player...
عوامل تولید:

بازیگران:محسن نیکویی-سهیلا رهگشایی- مجیدطالبی-ژوبین دارابیان-هادی صابر

صدا بردار:ماجد ثامری

تهیه وکارگردان:عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394