نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش ( جواهرات )

  1. خانواده ای که میهمان نوروزی هستند،جعبه ای از جواهرات خود را در یک پارک در آبادان جا میگذارند.

جابر ومحمود که از کارگردان شهرداری هستند ودر حال تنظیف پارک میباشند به شکل تصادفی جعبه را پیدا کرده و به دنبال صاحبان آن میگردند .در آن سو

صاحبان جعبه جواد ولاله پارک های آبادان را برای پیدا کردن جعبه جستجو می کنند که در آخر جابر و محمود آنها را یافته وجعبه را سالم به آنه باز میگردانند.

Loading the player...
عوامل تولید:

بازیگران:محسن نیکویی-عبدالرضا سواعدی-ژوبین دارابیان-مجید طالبی-ماجد ثامری-زهرا خزاعلی

تهیه کننده و کارگردان:عبدالرضا سواعدی

صدابردار: ماجد ثامری

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394