نمایشگر دسته ای مطالب

مشارکت مردمی

مشارکت مردمی در کارهای اجتماعی ،با فرهنگ بودن آدم ها را نشان می دهد یه آدم با فرهنگ یه آدم متمدن نسبت به مسائل اجتماع در هر شهر و کشوری وقتی مردم مشارکت فعال داشته باشند و در تصمیم گیری ها دست به دست هم بدهند و نسبت به کشورشان احساس مسئولیت کنند، هیچ وقت ضرر نمی کنند .همیشه موفق خواهند بود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: اکرم تاج میر

تاریخ تولید: 1398