نمایشگر دسته ای مطالب

مستند یزله

یزله یا حوسه ،آیینی موسیقیایی مربوط به جنوب ایران که به صورت اشعاری آهنگین به زبان عربی همراه با پایکوبی برگزار می شه

در واقع عرب های آبادان و خرمشهر رسوم کهنی دارند که ریشه ی تاریخی از اون ها به هزاران سال پیش به زمان ایران باستان هم می رسه

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مجید طالبی

گوینده: مجید طالبی

تاریخ تولید: 1399