نمایشگر دسته ای مطالب

مستند گزارشی چرداغ

در میان نخلستان های جنوب غرب کشور زنانی پر تلاش مشغول کار و فعالیت هستند که اصلی ترین کار زنان جمع آوری خرما و بردن خرماها به محلی است به نام چرداغ. چرداغ اسم محلی ، که کارگاه بسته بندی خرما است. این کارگاه در روستا ها موجود است که خرما ها از نخلستان ها جمع آوری می شوند و به این کارگاه آورده میشوند. در آنجا تمیز و در نهایت بسته بندی و برای صادرات  ارسال میشوند.

Loading the player...
عوامل تولید:

 تهیه کننده و گزارشگر: وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1394