Skip to Content
دهه فجر

مستند صراط 5

مستند صراط 5


Loading the player...

مستند سراط


  • 17 بهمن
    تظاهرات گسترده به حمایت از بازرگان در سطح کشور؛ حذف سوگند وفاداری به شاه از مراسم قسم سربازی؛ خروج ژنرال هایزر از ایران مردم در خیابان‌ها و در حمایت از دولت بازرگان...
  • 16 بهمن
  • 15 بهمن