نمایشگر دسته ای مطالب

مستند استفاده از عینک آفتابی

گزارشگر به یکی از مطبهای بینایی سنجی مراجعه می کند و نظر کارشناس بینایی سنجی را جویا می شود.

استفاده نکردن از عینک آفتابی بخصوص در آفتاب خوزستان ، باعث می شه به مرور در قرنیه و عدسی چشم یه سری کدورت ها ،آب مروارید ایجاد شود و عصب بینایی هم به مرور دچار مشکل می شه.

پس به خاطر اینکه چشمانی سالم داشته باشیم ،از عینک آفتابی استفاده کنیم .

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر:قاسم کریم پرر

تاریخ تولید: 1397