نمایشگر دسته ای مطالب

مبارز بی ادعا

آیت الله عبدالرسول قائمی متولد 1275 خورشیدی ،درگذشت ایشان در سال 1272 خورشیدی ایشان موسس حوزه علمیه آبادان بودند.

آیت الله قائمی ،اولین مبارز مقابل مخالفین دین بود.که ایشان در سالهای قبل انقلاب با کومنیست ها و بهایی ها که آن سالها در آبادان ،شهر را با تبلیغات بد گرفته بودند،که آیت الله قائمی با آنان مبارزه می کرد.

آیت الله قائمی نقش برجسته ای در آبادان و پیروزی در انقلاب داشت.ایشان حامی مردم بود در آن سالها چه به لحاظ فکری چه به لحاظ مالی.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :مهرداد معماری

 

تاریخ تولید: 1397