نمایشگر دسته ای مطالب

ما ملت امام حسینیم

در این مستند ،نگاهی به زندگی و شهادت سردار قاسم سلیمانی شده است

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: حمید نارنج پور

تاریخ تولید: 1400