Skip to Content

قیمت های کالا از زبان ینفر

قیمت های کالا از زبان ینفر


برنامه ماه مهربون

پخش در ایام ماه مبارک رمضان ساعت 19 از شبکه آبادان

مجریان:

آقای زرگانی

آقای دریس

خانم قیم