نمایشگر دسته ای مطالب

قهوه

قهوه ، در بین اعراب خوزستان بویژه مردم آبادان و خرمشهر ، جایگاه ویژه ای دارد .

قهوه را در ظرف بخصوص بنام دله سرو می کنند. رسم بر این است قهوه را شخصی جوانتر در میان میهمانان مجلس تعارف می کند . قهوه را اول به فردی که از سادات باشد و میهمان مجلس باشد تعارف می کنند و بعد از آن به ریش سفید مجلس و بالطبع بعد آن به ترتیب سن میهمانان تعارف می کنند.

نخواستن مجدد قهوه از طرف میهمانان به روش خاصی است کخ با تکان دادن فنجان ، متوجه می شوند کخ میهمان دیگر فنجان نمی خواهد ....

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : رحمانی

تاریخ تولید: 1394