نمایشگر دسته ای مطالب

فرکانس سیما

 

فرکانس دیجیتال :

کانال 28، فرکانس 530 مگاهرتز

فرکانس آنالوگ : باند UHF

فرکانس ماهواره:

sr:32000/12302

p:holrizontal

Iran sat.arab sat:12302

سایر فرکانس ها