نمایشگر دسته ای مطالب

فرصتی دیگر

فرصتی دیگر نام برنامه ای است در خصوص موضوع خانمان سوز اعتیاد.

این برنامه30 دقیقه ای در استودیو تولید ، تهیه می شود.  در این برنامه در مورد انتخاب و تاثیر آن بر خانواده و اجتماع صحبت می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده : ژاله زعفرانی

تاریخ تولید: 94