نمایشگر دسته ای مطالب

عملیات خیبر

حورالعظیم منطقه ایست باتلاقی در جنوب غربی کشورمان و همچنین در جنوب غربی هویزه . این منطقه از اهواز حدود یکصد کیلومتر فاصله دارد . بوسیله 2رشته راه اصلی به آن شهر متصل است .

منطقه عملیاتی خیبر که در شرق رود خانه دجله و داخل حور هویزه واقع شده است از شمال به العزیر و از جنوب به الغرنه طلائیه و یک محور در زید محدود می شود .

دشمن هرگونه حضور نیروهای ایرانی را در حور را خطری جدی می دانست و با اجرای آتش شدیدو توانی پیاده و زرهی می کوشید جزایر مجنون را بازپس گیرد اما نیروهای خودی همچنان به مقاومت ادامه دادن در نهایت دشمن که در مقابل خود مقاومت غیر قابل تصور مشاهده می کرد از باز پس گیری جزایر مجنون ناامید شد و تحکیم مواضع پدافند خود مبادرت ورزید .

هدف عملیات : انهدام نیروهای سپاه سوم عراق – تامین جزایر مجنون شمالی و جنوبی – ادامه تک از جزایر و محور طلائیه و الحاق به نیروهایی که از محور زید به دشمن حمله میکرد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تاریخ آغاز عملیات : 3/12/1362 ساعت 21:30 دقیقه

منطقه عملیات : حورالعظیم

رمز عملیات : یا رسول الله

تاریخ تولید: 1394