عشق به یادگیری

بر همگان واضح و مبرهن است که عشق به یادگیری در همگان وجود دارد. یادگیری از همان سن کودکی آغاز می شود خواهر کوچکمان در سن یادگیری می باشد او به همه توجه می کند که یاد بگیرد یادگیری چیزی مبرهن است پدر و مادر مابه یادگیری ما خیلی اهمیت می دهند آنها...

Loading the player...

در مورد سن یادگیری و رابطه نگاه کردن با یادگیری می باشد.