نمایشگر دسته ای مطالب

صید و صیادی

برنامه گزارشی از اسکله صیدوصیادی اروند رود آبادان تهیه شده .

گزارشگر در این خصوص از صیادان بومی ابادان ، گزارشی را تهیه کرده و از صیاد در مورد لنج و ماهی و کاروبارشن سوال میپرسد .

این گزارش به مناسبت روز آبهای نیگلون خلیج همیشه فارس تهیه شد .

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر : قاسم کریم پور

تاریخ تولید: 1394