Skip to Content

شهید بهروز مرادی

شهید بهروز مرادی


شهدای خرمشهر

شهید بهروز مرادی

دست نوشته های شهید: خدایا کجا بودیم؟ چه بر ما گذشت؟ آیا کسی از مظلومیت فرزندان روح خدا چیزی میداند؟ آیا کسی از رقص مرگ چیزی میداند؟ آیا کسی می داند که در کوچه های شهر،خون این حماسه آفرینان در میان دود خاکستری انفجار خمپاره های خصم،چه سان بر زمین می ریخت؟ یا هنوز همه در فکر این هستند که : ای کاش مرزها باز می شد و ماهم سری به دوستان خارج از کشور می زدیم.

معتقد هستم ما پیروز خواهیم شد و برای رسیدن به پیروزی باید از همه چیز گذ شت و دنیا را برای اهلش گذاشت و از سوراخهای تنگ تاریک محافظه کاری باید بیرون آمد.

 

 

 


// ]]>