نمایشگر دسته ای مطالب

شط (شنا کردن در شط)

شناگر بودن تنها دلیلی بر مصونیت در آب نیست چه بسیار بودند شناگران ماهری که مغلوب آب های نفس گیر شدند.

در این psa در خصوص پیشگیری از حوادث منطقه به ویژه غرق شدن و رودخانه اشاره شده است

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: زهرا نصیراوی

بازیگران: حمید طالبی - آراد طالبی - سهیلا ره گشای

تاریخ تولید: 1399