ساده زیستی

ساده زیستی، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!

Loading the player...

انیمیشن ساده زیستی که به تجمل گرایی و عواقب چشم و هم چشمی پرداخته است .