نمایشگر دسته ای مطالب

زنان و خودباوری ملی

در کشورما شیر زنانی هستند که با تمام وجود و مثل یک کوه استوار هستند که تکیه گاه محکمی برای فرزندانشان هستند که می توان گفت غیرت چیزی است که از جوهر و درون مایه ی این افراد نشات گرفته .

زنان کار آ فرین .

به راستی زنان کار آفرین چطور عمل می کنند ؟

کار آفرینی از محور های اصلی رشد و توسعه است که موجب اشتغال زایی و خود باوری ملی می شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده : لیدا مورائیان

گوینده : لیدا مورائیان

گزارشگر : وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 97