نمایشگر دسته ای مطالب

زبان عربی

گزارش زبان عربی برنامه ای است که در این گزارش در خصوص زبان عربی که زبان بومی شهرهای آبادان و خرمشهر است و همچنین در خصوص نحوه ی پوشش لباس محلی بومی عربها و زبان ایشان صحبت شد.

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر:قاسم کریم پور

مدت مستند:5 دقیقه

تاریخ تولید: 12/10/97