Skip to Content
دهه فجر

رویدادهای 18 بهمن

رویدادهای 18 بهمن


بهمن 57

1- حضرت امام در دیدار با روحانیون شهر اهواز گفتند: ادامه نهضت یک تکلیف است.
 

2- فرماندار نظامی تهران به این دلیل که مردم به مقررات حکومت نظامی اهمیت نمی‌دهند، ساعات منع عبور و مرور را کاهش داد.
 

3- سیزده نفر دیگر از نمایندگان مجلس استعفا دادند.
 

4- مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اوضاع ایران اظهار نگرانی کرد.


  • 17 بهمن
    تظاهرات گسترده به حمایت از بازرگان در سطح کشور؛ حذف سوگند وفاداری به شاه از مراسم قسم سربازی؛ خروج ژنرال هایزر از ایران مردم در خیابان‌ها و در حمایت از دولت بازرگان...
  • 16 بهمن
  • 15 بهمن