جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

خوشبینی و مثبت اندیشی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خوشبینی و مثبت اندیشی

در ادامه بحث پیرامون مثبت اندیشی فرد به این قسمت خوشبین بودن نسبت به کارهای همسرو مثبت اندیشی