خاصیت اذکار

هر ذکری خاصیت ویژه ی خود را دا د  و مناسب حال و وقت خود است .....سخنان ارزنده ی آیت الله بهجت در مورد خاصیت اذکار

Loading the player...
سال تولید: 93/9/5
عوامل تولید:

هر ذکری خاصیت ویژه ی خود را دا د  و مناسب حال و وقت خود است .....سخنان ارزنده ی آیت الله بهجت در مورد خاصیت اذکار