نمایشگر دسته ای مطالب

حماسیه ذوالفقاری

نهم آبان ماه یاد آور دفاع مردمی کوی ذوالفقاری آبادانو دفاع جانانه مردم شهر با دستان خالی برابر دشمن تا بن دندان مسلح است.

در این مستند به دفاع مردمی کوی ذوالفقاری آبادان اشاره می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: حمید نارنج پور

گوینده: عقیل محسناوی

تاریخ تولید: 1399