جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

جان منی تو - نمایش محتوای موسیقی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

جان منی تو

خواننده: حجت اشرف زاده

 

من شوق قدم های رسیدن به تو هستم

یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
آرامش لبخند تو اعجاز تو این است

زیبایی تو خانه براندازترین است
مستم نه از آن دست که می خانه بخواهد

وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد
میخواهمت ای هرچه مرا خواستنی تو

تو جان منی جان منی جان منی تو
مستم نه از آن دست که می خانه بخواهد

وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد
میخواهمت ای هرچه مرا خواستنی تو

تو جان منی جان منی جان منی تو

من بودمو غم تا که رسیدم به تو غم رفت

من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت
این بار نشستم که تورا خوب ببینم

ای خوب تر از خوب تر از خوب ترینم
مستم نه از آن دست که می خانه بخواهد

وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد
میخواهمت ای هرچه مرا خواستنی تو

تو جان منی جان منی جان منی تو
مستم نه از آن دست که می خانه بخواهد

وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد
میخواهمت ای هرچه مرا خواستنی تو

تو جان منی جان منی جان منی تو