نمایشگر دسته ای مطالب

برندگان برنامه های ویژه نوروزی 95

نام برنامه : عید آبادانی
 • 1-ایرج الهی خواه آبادان
 • 2- صادق مطوری آبادان
 • 3- جمشید دلفرییان آبادان
 • 4- فاطمه پورحسین خرمشهر
 • 5- زهرا سلیمانی آبادان
 • 6-کوروش بخت آور آبادان
 • 6-کوروش بخت آور آبادان
 • 7-فرشید قنبری آبادان
 • 8-محمد مهدی آقا مهدی آبادان
 • 9-اکرم گرمشاهی
 • 10-مدینه علیرضا نژاد
 • 10-مدینه علیرضا نژاد
 • 11مهدی دارم
 • 12 نجیه غواص ناخدا خرمشهر
 • 13-زینب نژاد فرهانی
 • 14-امیره سالمی

 

توضیحات :

برندگان برنامه ی نوروزی عید آبادانی