نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : یک انتخاب

این برنامه یک برنامه گفتگو محور است که با توجه به انتخاباتی که در سال جدید در پیش رو داریم تهیه و تولید می شود .

این برنامه بصورت غیر مستقیم در مورد انتخاب خوب پرداخته است و همچنین به ویژگیهای آن اشاره شده است .

در این برنامه از میهمان روشن دل بنام سرکار خانم برقول قهرمان شطرنج دعوت بعمل آمده و در مورد انتخاب خوب و ویژگی آن و تاثیر آن در زندگی سوال شده است .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : لیدا موریان

گوینده : ابراهیم ملکی

گزارشگر : قاسم کریم پور 

تاریخ تولید: 1395