نمایشگر دسته ای مطالب

بخاری

استفاده از بخاری های برقی اگر توام با رعایت اصول ایمنی نباشد ،خسارات مالی و آسیب های جانی فراوانی را در پی خواهد داشت.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: رهگشای

گوینده: سهیلا رهگشای

تاریخ تولید: 1398