استقبال نمادین دانش آموزان آبادانی از ورود امام خمینی (ره)