سوره النبا ...
سوره الملک   ...
سوره المجادله   ...
سوره الذاریات   ...
سوره الجاثیه   ...
سوره فصلت   ...
سوره الزمر    ...
سوره یس   ...
سوره الاحزاب   ...
سوره العنکبوت   ...
سوره النمل   ...
  سوره الفرقان   ...
سوره المومنون   ...
سوره الانبیاء   ...
وره الکهف ...
سوره الاسراء به...
سوره الحجر   ...
سوره یوسف   ...
سوره هود   ...
سوره التوبه   ...
سوره الانفال   ...
سوره الاعراف سران قومش که...
سوره الانعام و اگر ما...
سوره المائده و چون آنچه...
سوره النساء خداوند بانگ...
سوره نساء   و...
سوره آل عمران   ...
سوره البقره   ...
سوره البقره   ...
سوره الفاتحه   ...