جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترتیل قرآن 05:00
ما را بشنوید 06:45
وقت طلایی 06:55
صبح پیروزی 07:00
خبر سراسری 08:00
مارا بشنوید 08:35
دانش زندگی 08:45
رادیو انقلاب 09:00
خبر محلی ( فارسی ) 10:00
مثلث ( زنده ) 10:15
صوت القریه 11:15
خبر محلی ( عربی ) 11:45
درگه راز 11:50
خبر محلی ( فارسی ) 12:45
در مکتب وحی 13:15
جرعه عاشقی 13:30
یک جرعه عاشقی 13:45
خبر سراسری 14:00
همراه رادیو 14:45
صوت القریه 15:30
خبر محلی ( فارسی ) 16:00
همراه رادیو 16:10
مسابقه 17:15
لحظه دیدار 17:45
صدای انقلاب 19:00
خبر محلی 20:00
همراه رادیو 20:45
خبر سراسری 21:00
همراه رادیو 21:35
پیام 23:00