جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
همراه رادیو 04:45
نردبان 05:00
فصل پروانگی 06:45
صبح اروند 07:00
همراه رادیو 08:35
مثلث ( زنده ) 10:15
صوت القریه 11:15
خبر محلی ( عربی ) 11:45
درگه راز 12:00
خبر محلی ( فارسی ) 12:45
در مکتب وحی 13:15
جرعه عاشقی 13:30
پیام ولایت 13:50
خبر سراسری 14:00
همراه رادیو 14:45
صوت القریه 15:30
خبر محلی ( فارسی ) 16:00
همراه رادیو 16:15
همراه رادیو 17:00
مسابقه 17:15
شبستان 17:30
مسابقه 18:15
هفت جیم 18:30
صدای ورزش 18:45
بهار بهمن 19:00
فیدوس 19:30
همراه رادیو 20:45
خبر سراسری 21:00
همراه رادیو 21:35
نمایش 22:00
دعای کمیل 23:00
همراه رادیو 23:45