جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اندیشه نو 01:15
ترتیل قرآن 05:00
هفت جیم ( تکرار ) 06:00
ما را بشنوید 06:45
وقت طلایی 06:55
صبح اروند 07:00
خبر سراسری 08:00
مارا بشنوید 08:35
دانش زندگی 08:45
پیام 09:00
خبر محلی ( فارسی ) 10:00
همراه رادیو 10:05
بنگله 10:15
شکوفه های امید 10:45
خبر اقتصادی 11:00
صوت القریه 11:15
خبر محلی ( عربی ) 11:45
همراه رادیو 11:50
درگه راز 12:00
خبر محلی ( فارسی ) 12:45
جرعه عاشقی 13:30
پیام ولایت 13:50
خبر سراسری 14:00
همراه رادیو 14:45
فی بیتی 15:30
خبر محلی ( فارسی ) 16:00
همراه رادیو 16:15
همراه رادیو 17:00
مسابقه 17:15
شبستان 17:30
قند و عسل 17:45
مسابقه 18:15
هفت جیم 18:30
بهار بهمن 19:00
فیدوس 19:30
همراه رادیو 20:45
خبر سراسری 21:00
همراه رادیو 21:35
آی قصه 21:45
نمایش 22:00
همراه رادیو 23:45