جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
همراه رادیو 05:00
نردبان 05:15
بربال سخن 06:00
فصل پروانگی (تکرار) 06:45
صبح اروند 07:00
خبر سراسری 08:00
همراه رادیو 08:35
پیام زنده 09:00
خبر محلی ( فارسی ) 10:00
همراه رادیو 10:05
مثلث 10:15
خبر اقتصادی 11:00
قریتنا 11:15
خبر محلی ( عربی ) 11:45
همراه رادیو 11:50
درگه راز 12:00
خبر محلی ( فارسی ) 12:45
چکامه 13:00
حیات طیبه 13:15
جرعه عاشقی 13:30
پیام ولایت 13:45
خبر سراسری 14:00
همراه رادیو 14:45
قول و غزل 15:00
خبر محلی ( فارسی ) 16:00
فی بیتی ( تکرار ) 16:15
همراه رادیو 16:45
هفت جیم 17:00