جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
همراه رادیو 04:45
نردبان 05:00
همراه رادیو 06:45
صبح اروند 07:00
همراه رادیو 08:35
پیام زنده 09:00
خبر محلی ( فارسی ) 10:00
همراه رادیو 10:05
بنگله 10:15
شکوفه های امید 10:45
خبر اقتصادی 11:00
صوت القریه 11:15
فی بیتی 11:45
همراه رادیو 11:50
خبر محلی ( عربی ) 12:15
صوت الشباب 12:20
خبر محلی ( فارسی ) 12:45
درگه راز 13:00
جرعه عاشقی 13:30
همراه رادیو 13:45
پیام ولایت 13:50
خبر سراسری 14:00
همراه رادیو 14:45
آوای کتاب 15:00
کاروتلاش 15:30
خبر محلی ( فارسی ) 16:00
همراه رادیو 16:15
خطبه نماز 16:30
همراه رادیو 17:00
مسابقه 17:15
فصل پروانگی 17:30
قند و عسل 17:45
هفت جیم 18:15
ما و انتخاب 18:45
فیدوس 19:30
همراه رادیو 20:45
خبر سراسری 21:00
همراه رادیو 21:35
آی قصه قصه قصه 21:45
نمایش 22:00
همراه رادیو 23:00
همراه رادیو 23:45