جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
همراه رادیو 04:45
نردبان 05:00
همراه رادیو 06:45
صبح اروند 07:00
همراه رادیو 08:35
مثلث ( زنده ) 10:15
صوت القریه 11:15
خبر محلی ( عربی ) 12:15
خبر محلی ( فارسی ) 12:45
درگه راز 13:00
جرعه عاشقی 13:30
پیام ولایت 13:50
خبر سراسری 14:00
همراه رادیو 14:45
قول و غزل 15:00
افق روشن 15:30
خبر محلی ( فارسی ) 16:00
همراه رادیو 16:15
همراه رادیو 17:00
مسابقه 17:15
فصل پروانگی (تکرار) 17:30
صدای ورزش 18:45
فیدوس 19:30
همراه رادیو 20:45
خبر سراسری 21:00
همراه رادیو 21:35
آی قصه قصه قصه 21:45
نمایش 22:00
همراه رادیو 23:45