جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترتیل قرآن 05:00
ما را بشنوید 06:45
وقت طلایی 06:55
صبح اروند 07:00
خبر سراسری 08:00
مارا بشنوید 08:35
دانش زندگی 08:45
پیام 09:00
خبر محلی ( فارسی ) 10:00
همراه رادیو 10:05
کاشانه مهر 10:15
خبر اقتصادی 11:00
صوت القریه 11:15
خبر محلی ( عربی ) 11:45
همراه رادیو 11:50
درگه راز 12:00
دیره هلی (تکرار) 12:20
خبر محلی ( فارسی ) 12:45
جرعه عاشقی 13:30
یک جرعه عاشقی 13:45
پیام ولایت 13:50
خبر سراسری 14:00
همراه رادیو 14:45
صوت القریه 15:30
خبر محلی ( فارسی ) 16:00
همراه رادیو 16:15
اسطوره های ایرانی 16:30
همراه رادیو 17:00
مسابقه 17:15
شبستان 17:30
مسابقه 18:15
هفت جیم 18:30
صدای ورزش 18:45
بهار بهمن 19:00
فیدوس 19:30
همراه رادیو 20:45
خبر سراسری 21:00
همراه رادیو 21:35
نمایش 22:00